Bases del concurs.

1. Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgen, ja siga en grup com individualment, amb treballs de la seua pròpia creació, original i inédits.

2. S’inclourà el següent lema, única i exclusivament: FESTES DE MOROS I CRISTIANS.

3. El cartell podrà estar realitzat amb qualsevol tècnica sempre que siga possible la seua reproducció. Ha d’esser en color excloent les tintes or i argent. S’admetran treballs realitzats amb ordinador, sempre que la impressió tinga el format exigit i s’acompanye un CD adjuntant tots els arxius en alta resolució.

4. La composició del cartell adoptarà la forma vertical i el seu format serà de 50 x 70 cm., sense marge. Els cartells hauran de presentar-se montats sobre una base de cartó ploma d’1 cm de grossor amb les mateixes dimensions de l’esbós.

5. Els cartells s’enviaràn certificats a l’adreça: ASSOCIACIÓ DE COMPARSES DE MOROS I CRISTIANS AVINGUDA CONSTITUCIÓ, 20 (APARTAT 143) 03430 ONIL (ALACANT) o bé seràn entregats en mà a la seu de l’Associació de Comparses de Moros i Cristians d’Onil, els dimarts de 20 a 22 hores, o a l’Ajuntament en horaris d’oficina.

6. Els cartells no estaràn signats, però en el seu dors s’escriurà un LEMA. Els autors enviaran una carta certificada i en el seu interior un sobre tancat amb el mateix LEMA del cartell. Dins d’aquest sobre tancat, s’indicarà el nom i domicili de l’autor.

7. El termini d’admissió de cartells finalitzarà l’1 de desembre de 2014. Els cartells amb matasegells amb data posterior quedaran fora de concurs.

8. Amb tots els cartells presentats es farà una exposició pública del 24 al 27 d’abril de 2015 en el Museu de la Festa.

9. El jurat estarà format per persones qualificades que seran nomenades en el seu moment per l’Associació de Comparses.

10.Hi haurà un primer premi de 900 euros per a l’artista guanyador, i un premi local de 400 euros.

11.Els premis no són acumulables i podran declarar-se deserts si els membres del jurat ho acorden. En el cas de correspondre el primer premi a un artista local, el premi local es lliurarà al cartell que li seguisca en mèrits, sense importar la seva procedència.

12.El cartell guanyador i el premi local quedaran en propietat de l’Associació de Comparses, la qual farà ús d’aquestos amb tota llibertat.

13.Els treballs no premiats, podran ser retirats tots els dimarts del mes de maig, a la seu de l’Associació de 20 h. a 21,30 h., quedant a disposició de l’Associació els que no foren retirats.

14.L’Associació no es fa responsable dels danys que fortuïtament pugueren ocasionar-se en les obres presentades.

15.Els autors guanyadors hauran de personar-se en l’entrega de premis en la data i lloc que es comunicarà amb la suficient antelació. Davant la impossibilitat de presentar-se a recollir el premi, el guanyador haurà d’aportar a l’Associació, el nom i DNI de la persona que recollirà el premi al seu lloc.

16.La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.